آگهی مزایده فروش زمین مسکونی(نوبت اول)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده فروش زمین مسکونی(نوبت اول)

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی(نوبت اول)
شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد در راستای مصوبه شماره ۶۷ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۳ ،تعداد ۱۰ پلاک از زمین های متعلق به شهرداری واقع در بلوار امام علی (ع) کوچه نجیب با کاربری مسکونی از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند.
ردیف عنوان مزایده عرصه ملک ارزش ملک(قیمت هر متر مربع پایه کارشناسی)
سپرده شرکت در مزایده
۱ زمین مسکونی شماره۱۳ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰
۲ زمین مسکونی شماره۱۰۵ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰
۳ زمین مسکونی شماره۹۸ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰
۴ زمین مسکونی شماره۹۴ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰
۵ زمین مسکونی شماره۹۵ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰
۶ زمین مسکونی شماره۷۸ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰
۷ زمین مسکونی شماره۵۴ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰
۸ زمین مسکونی شماره۲۵ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰
۹ زمین مسکونی شماره۵۳ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲ ۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰
۱۰ زمین مسکونی شماره۸۱ ۲۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰

۱- به پیشنهاد ناخوانا ومخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند .
۳- پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵% از ارزش ملک را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی ۰۱۰۷۳۱۸۳۲۸۰۰۰واریز ویا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند..
۴- متقاضیان می بایست نسبت به رعایت موارد ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir اقدام نمایند:
الف : زمان اولین انتشار آگهی مورخ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۰۰
ب : مهلت دریافت اسناد مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
:مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی مورخ ۳۰/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است .
۶- سپرده ی نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۷- کلیه ی پیشنهادات رسیده در مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ راس ساعت ۱۲:۰۰در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد .

دریافت فایل وردآگهی

فهرست