آگهی مناقصه پروژه میدان چمن طبیعی فوتبال محله بویین و چمن مصنوعی محله میاندشت (مرحله اول)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه پروژه میدان چمن طبیعی فوتبال محله بویین و چمن مصنوعی محله میاندشت (مرحله اول)

آگهی مناقصه پروژه میدان چمن طبیعی فوتبال محله بویین و چمن مصنوعی محله میاندشت (مرحله اول)
شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد به استناد ردیف پروژه های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری در راستای مصوبه شماره ۴۴ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر ، پروژه میدان چمن طبیعی فوتبال محله بویین و چمن مصنوعی محله میاندشت به شرح جدول ذیل را از محل اعتبارات شهرداری از طریق آگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :

عنوان مناقصه
محل اجرا
مبلغ مناقصه
(ریال) محل تامین اعتبار

۱- پروژه میدان چمن طبیعی فوتبال محله بویین و چمن مصنوعی محله میاندشت
محله بویین
محله میاندشت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۸
شهرداری

۱- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند .
۲- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه به دفتر فنی شهرداری و همچنین به آدرس setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
۳- پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵% از اعتبار پروژه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال را به عنوان سپرده ی شرکت در مناقصه به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی ۰۱۰۷۳۱۸۳۲۸۰۰۰ واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .
۴- متقاضیان لازم است از توان مالی کافی برخوردار باشند .
۵- متقاضیان می بایست نسبت به رعایت موارد ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir اقدام نمایند:
الف : زمان اولین انتشار آگهی مورخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ ساعت:۰۸:۰۰
ب : مهلت دریافت اسناد مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ ساعت۱۴:۰۰
:مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۳ساعت ۱۴:۰۰
۶- کلیه ی کسورات قانونی طبق مقررات بر عهده ی پیمانکار خواهد بود .
۷- شهرداری ، به استناد ماده ۵ آئین نامه های مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است .
۸- سپرده ی نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۹- کلیه ی پیشنهادات رسیده در مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۳راس ساعت۱۱:۰۰ در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد .
۱۰- کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام می گردد .

 

دانلود فایل

آگهی چمن

فهرست