📣 آگهی مزایده فروش زمین ( نوبت دوم )

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. اخبار
 4. chevron_right
 5. 📣 آگهی مزایده فروش زمین ( نوبت دوم )

آگهی مزایده فروش زمین مسکونی(مرحله دوم)

شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد  در راستای مصوبه  شماره۳۴۲مورخ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر ، تعداد ۴ پلاک از زمین های متعلق به شهرداری واقع در بلوار امام علی (ع) کوچه نجیب (پلاک۷۷-۲۴) اراضی پشت فرمانداری ساختمان جدید (پلاک ۳-۶)را با کاربری مسکونی از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند

ردیف عنوان مزایده عرصه ملک ارزش ملک(قیمت پایه کارشناسی)

 

سپرده شرکت در مزایده
 

۱

 

زمین مسکونی شماره ۳ ۱۹۵ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال ۰۰۰/۷۵۰/۶۳۳ ریال
۲ زمین مسکونی شماره ۶ ۱۹۵ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۶۵ ریال ۰۰۰/۷۵۰/۶۳۳ ریال
۳ زمین مسکونی شماره ۷۷ ۲۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰ ریال
۴ زمین مسکونی شماره ۲۴ ۲۰۰ متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۴۴ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰ ریال
 • به پیشنهاد ناخوانا ومخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.شرکت کنند گان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵% از ارزش ملک را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی ۰۱۰۷۳۱۸۳۲۸۰۰۰واریز ویا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند..
 • تاریخ انتشار آگهی مورخ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰ لغایت۱۸/۰۱/۱۴۰۳ ساعت۱۴:۰۰- مهلت دریافت اسناد مورخ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰ – مهلت ارائه پیشنهادات مورخ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۰لغایت۱۸/۰۱/۱۴۰۳ ساعت۱۴:۰۰- در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ir)
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است .
 • کلیه ی هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده ی برنده مزایده می باشد .
 • سپرده ی نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • کلیه ی پیشنهادات رسیده در مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳ راس ساعت ۱۳:۰۰در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد .

فهرست