💢 آنچه از رئیس جمهور آینده می‌خواهیم.

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. 💢 آنچه از رئیس جمهور آینده می‌خواهیم.

💢 آنچه از رئیس جمهور آینده می‌خواهیم.

🔸 رئیس جمهور جدید باید مثل #شهید_جمهور ساده زیست و پاکدست باشد.

#انتخابات
#شهید_جمهور

🔻 روابـط عـمومی شـهرداری و شـورای اسـلامی شـهر بویین میاندشــت 🔺

فهرست