واحد کارپردازی و بایگانی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد کارپردازی و بایگانی

حسن زالی بوئینی

مسئول کارپردازی و بایگانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
سابقه خدمت: ۲۳ سال

معرفی واحد کارپردازی و بایگانی
 • شرح وظایف واحد کارپردازی

  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

  • اقدام در تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با عنایت به آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط و دستورالعمل های صادره در حد نصاب معاملات.

  • تهیه کالا و خدمات مورد نیاز در چهار چوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره و تحویل کالا و خدمات به واحد متقاضی از طریق سیستم انبار و اموال و همچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.

  • تحقیق و بررسی لازم در انجام معاملات جزئی با هماهنگی مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.

  • اقدام در خصوص اخذ مشخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتور ها.

  • انجام معاملات متوسط برابر آیین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.

  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

  • پیش بینی تجهیزات و ملزومات اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدهای مسئول شهرداری.

  • دریافت فهرست تجهیزات و ملزومات اداری مورد نیاز واحدها و تنظیم برنامه خرید آنها حتی المقدور بصورت عمده .

  • پیگیری خرید و توزیع مایحتاج کلیه واحدهای شهرداری بر اساس تقاضاهای رسیده با نازلترین قیمت و با کیفیت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگی با واحد اموال و انبار.

  • تنظیم اسناد هزینه لوازم خریداری شده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها.

  • انجام معاملات جزئی توسط متصدی خرید پس از جلب موافقت رئیس مربوطه .

  • تهیه و تنظیم و ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده به مدیریت مالی

 • شرح وظایف واحد بایگانی
  • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
  • مراقبت از افشای محتوای نامه ه ا، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارک و مکاتبات اداری به غیر یا واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول یا مافوق.
  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
  • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
  • صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و نیاز واحدهای ذیربط.
   بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره.
  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه.
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان.
  • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
  • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق.
  • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
فهرست