واحد فنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. واحد فنی

سیاوش جهانگیری

مسئول دفتر فنی

مقطع تحصیلی: کارشناسی
سابقه خدمت: ۴ سال

شرح وظایف واحد فنی:
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • نظارت بر صدور پروانه ساختمانی، پایان کار، گواهی عدم خلاف و  …
  • بررسی و نظارت دقیق بر ضوابط شهرسازی و معماری طبق قوانین و مقررات .
  • بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر در منطقه.
  • کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده.
  • نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در منطقه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
فهرست