واحد فناوری اطلاعات

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد فناوری اطلاعات

مصطفی عسگری پور

مسئول روابط عمومی، فناوری اطلاعات و دبیرخانه
شرح وظایف مسئول فناوری اطلاعات:

 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • جمع آوری ، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف شهرداری در ارتباط با سخت افزار ونرم افزار .
 • توزیع امکانات،مدیرت و نظارت بر استفاده بهینه ازتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.
 • برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.
 • بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی.
 • تهیه و مدیریت نرم افزارهای مورد نیاز واحد های شهرداری جهت بهبود روش های اجرایی و کاربردی
 • راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک درمنطقه
 • پیگیری و نظارت برامورشبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی
 • نظارت برنگهداری اتاق سرور
 • همکاری با شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری جهت تضمین سخت افزار و نرم افزار
 • مدیریت کاربران سیستم های شهرداری و ارائه آموزش های لازم به پرسنل مربوطه جهت جمع آوری و کنترل اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستم های کامپیوتری
 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد

شرح وظایف مسئول بایگانی 

 • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
 • مراقبت از افشای محتوای نامه ه ا، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارک و مکاتبات اداری به غیر یا واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول یا مافوق.
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
 • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.
 • صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و نیاز واحدهای ذیربط.
  بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره.
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه.
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان.
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
 • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق.
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست