واحد اداری- اصناف

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد اداری- اصناف

سید محمود حسینی

مسئول امور اداری و اصناف

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سابقه خدمت: ۷ سال

شرح وظایف واحد اداری:
 •  نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی و نظایر آن .
 •  نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان .
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پروندهها مطابق با اصول بایگانی و مکانیزه کردن آنها .
 • نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستورمافوق .
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری .
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرحهای رفاهی بیمه و درمانی مانند کلینیکهای ویژه و . . .
 • تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
 • مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات .
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آن .
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه براساس دستورالعملها و آیین نامه ها .
 • نظارت در تأمین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی .
 • تهیه بخشنامه و دستورالعملها و مقررات برای بهبود تشکیلات در سازمان و ایجاد هماهنگی وحدت عمل و نظر .
 • نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های استخدامی .
 • مطالعه و بررسی وظائف و مسئولیتهای هریک از واحدهای سازمانی بمنظور سنجش و تشخیص احتیاجات از لحاظ افراد و تجهیزات لازم برای انجام کار .
 • تهیه برنامه و دستورالعملهای آموزشی و کارآموزش کارکنان شاغل و آشنا با مقررات و وظائف شهرداری و موسسات تابعه و محیط کار و خصوصیات شغل مورد نظر جهت شرکت کنندگان در هریک از دوره های آمورشی .
 • نظارت بر تشکیل کلاسها و دوره ها و یا معرفی کارکنان به موسسات آموزشی بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای آنان .
 • نظارت بر تهیه پیش نویس های نامه های اداری و صدور دستورات لازم در جهت اصلاح مکاتبات اداری .
 • نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
 • صدور و دستورلات لازم بمنظور هماهنگ نمودن فعالیتهای واحدهای تحت سرپرستی .
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار تأمین اجتماعی و غیره .
 • تشکیل جلسات درخصوص آشنا نمودن پرسنل تحت سرپرستی با مقررات جدید .
 • نظارت بر طرحهای رفاهی عمومی کارکنان از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف ، مسکن و امور ورزشی و غیره .

شرح وظایف واحد اصناف:

 • صدور اخطاریه به واحدهای صنفی سطح شهر
 • ارائه فرم درخواست تسویه عوارض کسبه جهت تشکیل پرونده
 • استعلام از اتحادیه مریوط
 • بازدید ملکی و صنفی
 • استعلام از واحد شهرسازی و ساختمانی
 • صدور فیش جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه
 • ساماندهی صنف مزاحم در سطح شهر
 • ارجاع پرونده های تجاری بدهکار از واحد اجرائیات به واحد اصنافی جهت صدور اخطاریه باری مراجعه مالک به شهرداری جهت تعیین تکلیف
 • مکاتبه با ارگانهای ذیربط
 • ممیزی واحدهای صنفی و کارگاهی در محدوده شهر
 • اخطاریه و پلمپ واحدهای فنی که فاقد کاربری و تجاری باشند
 • تشکیل پرونده برای کلیه واحدهای کسبی موجود در سطح شهر
 • رسیدگی به کلیه امور مربوط به پروانه کسب وبازرسی ونظارت بر صنوف
 • صدور عوارض کسب وپیشه بر اساس پاسخ استعلام ساختمانی و شهر سازی

فهرست