معرفی شهرداران قبلی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. معرفی شهرداران قبلی

موسی صالحی
شروع خدمت: ۱۳۳۵
پایان خدمت: ۱۳۳۸

ابراهیم جواهری
شروع خدمت: ۱۳۳۸
پایان خدمت: ۱۳۴۱

عزیزاله مومنی
شروع خدمت: ۱۳۴۱
پایان خدمت: ۱۳۴۹

عبدالله نصیری
شروع خدمت: ۱۳۴۹
پایان خدمت: ۱۳۵۴

بهروز عرب پور
شروع خدمت: ۱۳۵۴
پایان خدمت: ۱۳۵۹

مرتضی بهادران
شروع خدمت: ۱۳۵۹
پایان خدمت: ۱۳۶۱

سید احمد بحرینی
شروع خدمت: ۱۳۶۱
پایان خدمت: ۱۳۶۲

سید مصطفی تقوی
شروع خدمت: ۱۳۶۲
پایان خدمت: ۱۳۶۲

محمدرضا زمانی دوست
شروع خدمت: ۱۳۶۳
پایان خدمت: ۱۳۶۴

حسین گرشاسبی موخر
شروع خدمت: ۱۳۶۴
پایان خدمت: ۱۳۷۱

محمد دوست محمدی
شروع خدمت: ۱۳۵۹
پایان خدمت: ۱۳۶۱

احمد علائی
شروع خدمت: ۱۳۷۲
پایان خدمت: ۱۳۷۷

پرویز شجاعی
شروع خدمت: ۱۳۷۷
پایان خدمت: ۱۳۸۲

هدایت نظری
شروع خدمت: ۱۳۸۲
پایان خدمت: ۱۳۸۶

احمد عبداللهی
شروع خدمت: ۱۳۸۶
پایان خدمت: ۱۳۸۹

ناصر طهماسبی
شروع خدمت: ۱۳۸۹
پایان خدمت: ۱۳۹۲

ابراهیم رفیعی
شروع خدمت: ۱۳۹۲
پایان خدمت: ۱۳۹۵

عبدالرضا سپیانی
شروع خدمت: ۱۳۹۵
پایان خدمت: ۱۴۰۰

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست