آگهی مناقصه پروژه باز آفرینی شهری ،حمام قدیمی محله بویین (مرحله دوم)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه پروژه باز آفرینی شهری ،حمام قدیمی محله بویین (مرحله دوم)

آگهی مناقصه پروژه باز آفرینی شهری ،حمام قدیمی محله بویین (مرحله دوم)
شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد به استناد ردیف پروژه های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری در راستای مصوبه شماره ۴۴ مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر ، پروژه باز آفرینی شهری (حمام قدیمی محله بویین)را از محل اعتبارات شهرداری از طریق آگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :

ردیف عنوان مناقصه محل اجرا مبلغ مناقصه
محل تامین اعتبار

۱

پروژه باز آفرینی شهری (حمام قدیمی محله بویین)

شهر بویین میاندشت
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰

شهرداری

۱- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند .
۲- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه به دفتر فنی شهرداری ،و همچنین به آدرس setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
۳- پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵% از اعتبار پروژه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال را به عنوان سپرده ی شرکت در مناقصه به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی ۰۱۰۷۳۱۸۳۲۸۰۰۰ واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند .
۴- متقاضیان لازم است از توان مالی کافی برخوردار باشند .
۵- متقاضیان می بایست نسبت به رعایت موارد ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir اقدام نمایند:
الف : زمان اولین انتشار آگهی مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۳ساعت:۰۸:۰۰
ب : مهلت دریافت اسناد مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ ساعت۱۴:۰۰
:مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۰۰
۶- کلیه ی کسورات قانونی طبق مقررات بر عهده ی پیمانکار خواهد بود .
۷- شهرداری ، به استناد ماده ۵ آئین نامه های مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است .
۸- سپرده ی نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۹- کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز یک شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۳راس ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد .
۱۰- کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام می گردد .

دریافت فایل ورد در لینک زیر

مناقصه عملیات حمام بویین

 

فهرست