مراکز بهداشتی-درمانی
بیمارستان بویین میاندشت
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
ساعات کاری: هر روزه
شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت
مشخصات:
جنسیت مراجعین: بانوان، آقایان
آدرس: ……….
ساعات کاری: هر روزه