گزارش ثبت وقایع و تخلفات ترافیکی

  • اطلاعات حادثه

  • انواع فایل های مجاز : (jpg, gif, png, pdf).